Protokoll_2017

Protokoll för Årsmöte 2017-03-26

1. Dagordningen läses upp och godkändes

2. Till mötesordförande valdes Daniel Kjellberg

3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

4. Till justeringsmän valdes Sören S och L-G Larsson

5. Kallelsen till mötet godkändes

6. Dagordningen fastställdes

7. 2016-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

8. 2016-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

10. Till Styrelseordförande valdes Mickey Eriksson på 2 år

11. Vice ordförande Mattias L 1 år kvar

12. Till Kassör valdes Sören Staaf på 2 år

13. Vice kassör Torbjörn E 1 år kvar

14. Till Sekreterare valdes Peter Johansson på 2 år

15. Vice sekreterare Thomas Z 1 år kvar

16. Till styrelse ledamot valdes Håkan B på 2 är Erik J 1 år kvar

17. Till styrelse suppleant valdes Daniel Kpå 2 år, John J 1 år kvar

18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör

19. Till miljöombud valdes Peter J 1 år kvar

20. Till valberedning valdes Lars-Göran L(sammankallande) Patrik P 1 år kvar

21. Till revisorer valdes Roland A och Tommy Jansson

22. Medlemsavgifter höjs till 150 kr från 2018-01-01 i övrigt inga höjningar

23. Övrigt vägen grusas under våren

Cruising 13 maj grillning vid motorgården startar 17.00, nästa år ingen

grillning i samband med cruisingen

Musik band spelar mellan 18.00–20.00

Avloppet skjuts på framtiden, kommer kanske ska dra nytt…..

Flera sammankomster på kvällar, cruising till nått intressant resmål för en fika

Roland A Tommy Jansson

________________________ __________________________________