Protokoll_2018

Protokoll årsmöte TACC 24/3 2018 motorgården Oleby

§1. Dagordningen lästes upp och godkändes

§2. Till mötesordförande valdes Mickey

§3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

§4. Till justeringsmän valdes Daniel K och Håkan B

§5. Kallelsen till mötet godkändes

§6. Dagordningen fastställdes

§7. 2017-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

§8. 2017-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§10. Styrelseordförande Mickey Ericsson1 år kvar

§11. Till vice ordförande valdes Patrik Pantzar på 2 år

§12. Kassör Sören Staaf 1 år kvar

§13. Till vice kassör valdes Torbjörn Emanuelsson på 2 år

§14. Sekreterare, Peter Johansson 1 år kvar

§15. Till vice sekreterare valdes Daniel Kjellberg på 2 år

§16. Till styrelse ledamot valdes Håkan B på 2 år, Erik J 1 år kvar

§17. Till styrelse suppleant valdes Mattias L på 2 år, John J 1 år kvar

§18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör

§19. miljö ombud Peter J 1 år kvar

§20. Till valberedning valdes Patrik P på 2 år, L-G L (sammankallande)1 år kvar

§21. Till revisorer valdes Roland A, Mattias L

§22. Inga höjningar på hyror eller medlemsavgifter

§23. Övriga frågor

1. Larm genom fiber istället för nuvarande system Per-Åke kollar

2. Fler grillkvällar under sommaren

3.Crusing den 12 maj kl 16.00 samlas vi vid motorgården och kl 17.00 åker vi gemensamt in till Torsby, grillning 20.00 nere vid motorgården

4. Plåttak på grillplatsen Sören Staaf fixar plåt med hjälp av Mattias L

Vid pennan Peter Johansson ____________________________

Justeras av Daniel Kjellberg _____________________________

Håkan Bönström ____________________________