Protokoll_2019

  Protokoll för Årsmöte 2019-03-10


1. Dagordningen läses upp och godkändes

2. Till mötesordförande valdes Mickey

3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

4. Till justeringsmän valdes Daniel K, Patrik P

5. Kallelsen till mötet godkändes

6. Dagordningen fastställdes

7. 2018-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

8. 2018-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

10. Till Styrelseordförande valdes Patrik Pantzar på 2 år

11. Till vice ordförande valdes Christoffer Svensson på 1 år

12. Till Kassör valdes Sören Staaf på 2 år

13. Vice kassör Torbjörn E 1 år kvar

14. Till Sekreterare valdes Daniel Kjellberg på 2 år

15. Till vice sekreterare Peter Johansson på 1 år

16. Till styrelse ledamot valdes L-G Larsson 2 år
och Håkan B 1 år kvar

17. Till styrelse suppleant valdes John J på 2 år,
och Sören S 1 år kvar

18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör

19. Till miljöombud valdes Peter J

20. Till valberedning valdes L-G L
2 år(sammankallande) och Patrik P 1 år kvar

21. Till revisorer valdes Roland A och Sören Persson


22. Medlemsavgifter ingen höjning,
timhyra höjdes till 30kr/tim från 1/4


23. Övrigt:
Vi provar med swish 1år för att se om det funkar i klubben
Patrik P tar kontakt med ACCS för att fråga
vad som krävs om TACC ska ansluta sig till ACCS

24. Mötet avslutas.